با ما ارتباط برقرار کن

قصه های کارآفرینی

زهر تا عسل؛ حکایت تلخ و شیرین موسی شر یفی کارآفرین کردستانی

بارها و بارها زمین خورد و ورشکسته شد اما هر بار به ادامه راهی که آغاز کرده بود مصمم تر...

مطالب بیشتر